کالای شماره ی 53 Cupiditate et.

مشخص کردن دامنه ایده آل برای سایت شما.

فروشنده:‌ فروشگاه سورکا

تومان
%

نقد و بررسی اجمالی کالای شماره ی 53

بیســفون جزو اولین تلاشهــاي ایرانیان بـــراي ســـاخت پیامرســانهاي تلفن همراه بود که توانست خدمات مناســبی را ایجــاد کند. گرچــه در نــگارش اولیه برخی امکانــات وجــود داشــت، امــا بتازگــی با بیســفونپلاس امکاناتی ازجمله تماس با هر نقطــه از جهان با 15 درصــد تخفیف، امکان جســتوجو در بین کانالها و کاهش مصرف پهناي باند براي مشترکین داخلی وارد عرصه رقابت شده است..


نمایش بیشتر بستن