کالای شماره ی 50 Laudantium.

زندگی با داشتن آرامش روحی و روانی زیبا تر خواهد بود..

فروشنده:‌ فروشگاه سورکا

تومان
%

نقد و بررسی اجمالی کالای شماره ی 50

ایــن روزهــا تقریبا تمــام رایانهها قادر بــه اجراي سیستمعاملهاي 64 بیتی هستند، اما پشتیبانی رایانهها از این نسخه دلیل نمیشود تمام سیستمعاملهاي نصب شده توســط کاربران نیز نسخه 64 بیت باشد و ممکن اســت رایانه یک کاربر به نسخه 32 بیت سیستمعامل مجهز شده باشــد..


نمایش بیشتر بستن