کالای شماره ی 28 Quidem culpa.

شناخت کلیدواژ ه های برتر در جستجو که به دیده شدن سایت کمک می کند.

فروشنده:‌ فروشگاه سورکا

تومان
%

نقد و بررسی اجمالی کالای شماره ی 28

در وینــدوز 10 بــا غیرفعال کــردن ســرویس Windows Update و غیرفعال کردن Configure Automatic Updates درGroup Policy Editor - gpedit.msc بــا وارد شــدن به Update history چــه در بخش Settings و چه در بخــش Installed Update در Programs and Features هیــچ اثــري از آپدیتهــاي قبلی که نصب شــدهاند، وجود نــدارد و عبــارت No updates are installed on this computer مشــاهده میشــود. ســوالم این اســت که با غیرفعال کردن آنچه در بالا گفته شــد، آیــا آن آپدیتهایی که نصب شــدهاند غیرفعال میشــوند و کار نمیکنند یا این غیرفعال کردن فقط باعث جلوگیري از آپدیت خودکار است؟.


نمایش بیشتر بستن